Đăng nhập hệ thống


Xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần nông sản thực phẩm của Việt nam

Nhà tài trợ: Tổng Cục phát triển Nông thôn Hàn quốc (Mạng lưới sáng kiến hợp tác nông nghiệp và lương thực Châu Á (AFACI)

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ dự án: Trung tầm NC và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp

Thời gian thực hiện: 2021-2024

 

Thỏa thuận hợp tác dự án " Chuỗi giá trị Việt nam thuộc chương trình đào tạo theo yêu cầu của tổ chức NUFFIC"

Cơ quan chủ quản: Trung tâm PT sáng tạo Wageningen, Hà Lan

Thời gian thực hiện: 2017 - 2018

Chủ nhiệm dự án; TS. Trịnh Văn Tuấn

 

Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý tại Việt nam

Loại nhiệm vụ: Hợp tác với cơ quan phát triển Pháp (AFD) 

Cơ quan chủ quản: Cục Sở hữu trí tuệ

Thời gian thực hiện: 2015 - 2018

Chủ nhiệm dự án: TS. Trịnh Văn Tuấn

 

Đánh giá người tiêu dùng ở khu vực Đông Nam Á

Cơ quan chủ quản: Trung tâm hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD)

Thời gian thực hiện: 2017 - 2018

Chủ nhiệm dự án: TS. Đào Thế Anh

 

Thực hiện phân tích và thảo luận chính sách về phát triển và mở rộng các sáng kiến chuỗi giá trị tại Việt nam

Cơ quan chủ quản: Tổ chức HELVETAS Việt nam

Thời gian thực hiện: 2017

Chủ nhiệm dự án: TS. Đào Thế Anh

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE