Đăng nhập hệ thống


Xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần nông sản thực phẩm của Việt nam

Nhà tài trợ: Tổng Cục phát triển Nông thôn Hàn quốc (Mạng lưới sáng kiến hợp tác nông nghiệp và lương thực Châu Á (AFACI)

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ dự án: Trung tầm NC và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp

Thời gian thực hiện: 2021-2024

 

Hợp tác Nam - Nam nhằm nhân rộng các sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Loại nhiệm vụ: Hơp tác với Quỹ quốc tế về phát triển Nông nghiệp (IFAD)

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2019 - 2021

Chủ nhiệm dự án; TS. Hoàng Xuân Trường

 

Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống cho cây Lạc ở Việt nam

Loại nhiệm vụ: Hợp tác với Tổng cục phát triển nông thôn Hàn quốc (RDA)

Cơ quan chủ quản: Viện KHNN Việt nam

Thời gian thực hiện: 2019

Chủ nhiệm dự án: TS. Hoàng Xuân Trường

 

Hoàn thiện sổ tay thực hành về phát triển hệ thống thị trường và chuỗi giá trị

Cơ quan chủ quản: tổ chức HELVETAS việt nam

Thời gian thực hiện: 2019

Chủ nhiệm dự án: TS. Trịnh Văn Tuấn

 

Phân tích hệ thống thị trường và chuỗi giá trị gừng tại tỉnh Cao Bằng và đề xuất chiến lược thúc đẩy chuỗi giá trị gừng.

Cơ quan chủ quản: Tổ chức HELVETAS việt nam

Thời gian thực hiện: 2019

Chủ nhiệm dự án: TS. Trịnh Văn Tuấn

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE