Đăng nhập hệ thống


BỘ MÔN KINH TẾ, NGÀNH HÀNG NS VÀ QLCL

Phụ trách Bộ môn: Ths.Vũ Văn Đoàn

Email: Vuvndoan@gmail.com

Tổng số cán bộ: 13

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Nghiên cứu tổng hợp phát triển kinh tế hộ nông dân,  kinh tế vùng, kinh tế  ngành hàng  và quản lý chất lượng nông sản trên cơ sở gắn các vấn đề xã hội với việc phát triển kinh tế, các hệ thống sản xuất và các ngành hàng nông sản theo các vùng sinh thái khác nhau.

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu các công cụ quản lý kinh tế tiến bộ phục vụ phát triển kinh tế hộ nông dân, hệ thống kinh tế xã hội-sinh thái cấp vùng, và các chuỗi giá trị nông sản, phi nông nghiệp.

Nghiên cứu thay đổi nhu cầu tiêu dùng và khả năng đáp ứng của các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Nghiên cứu phát triển các thể chế quản lý chất lượng và thương mại công bằng sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Nghiên cứu diễn biến an ninh lương thực, thực phẩm ở các cấp gắn với việc thay đổi khí hậu, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn, xây dựng mô hình cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Bộ môn.BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE