Đăng nhập hệ thống


BỘ MÔN THỂ CHẾ TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

Trưởng Bộ môn: Ths. Bùi Kim Đồng

Email: buikimdong.casrad@gmail.com

Tổng số cán bộ: 12

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Bộ môn Thể chế tổ chức sản xuất nông nghiệp và nông thôn là đơn vị sự nghiệp khoa học có chức năng:

Nghiên cứu và phát triển các thể chế của các hệ thống sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững cho các vùng sinh thái khác nhau.

Xây dựng và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp và đề xuất cơ chế chính sách về các nhiệm vụ liên quan.

Nhiệm vụ:

  Nghiên cứu các vấn đề tổng hợp về kinh tế, xã hội và kỹ thuật để phục vụ phát triển bền vững các hệ thống  sản xuất nông nghiệp tại các vùng sinh thái khác nhau.

  Nghiên cứu phát triển các mô hình thể chế tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng thị trường và thích nghi với biến đổi khí hậu

 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để bảo hộ, quản lý và khai thác các nông sản đặc sản theo hướng sở hữu trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hữu cơ …).

 Nghiên cứu xu hướng đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển tam nông.

 Nghiên cứu hệ thống sản xuất và sinh kế của người nghèo và đề xuất các giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững.

  Tham gia tư vấn, đào tạo cho các cá nhân, tập thể về các lĩnh vực liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác của Trung tâm.BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE