Đăng nhập hệ thống


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng

    Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có chức năng nghiên cứu liên ngành nhằm phát triển hệ thống sản xuất nông nghiệp, các loại hình tổ chức nông dân (Tổ hợp tác; Hợp tác xã, Hội, Hiệp hội), các ngành hàng/chuỗi giá trị nông sản bền vững tại các vùng sinh thái. Tư vấn xây dựng thương hiệu nông sản (Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu chứng nhận và Nhãn hiệu tập thể), hợp tác và tham gia đào tạo với các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các ngành hàng/chuỗi giá trị nông sản thực phẩm và phát triển vùng nông thôn bền vững.

    Trung tâm được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu, được xuất hóa đơn GTGT (VAT) và mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý và quá trình biến đổi các hoạt động của các tổ chức và cá nhân, trong sản xuất nông nghiệp, trong các ngành hàng/chuỗi giá trị nông sản thực phẩm, hoạt động phi nông nghiệp và các vùng sinh thái, địa phương ở nông thôn nhằm đề xuất giải pháp khắc phục.
  2. Nghiên cứu kinh tế nông nghiệp, điều kiện thể chế để ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển bền vững các ngành hàng/chuỗi giá trị nông sản chính phục vụ mục tiêu nghiên cứu và phát triển của Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam.
  3. Nghiên cứu xây dựng, quản lý và phát triển các sản phẩm sở hữu trí tuệ: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp. Tư vấn phát triển thị trường cho các sản phẩm đã được bảo hộ và các sản phẩm NN.
  4. Xây dựng và phổ biến các khái niệm, công cụ quản lý, phương pháp để nghiên cứu và đánh giá các quá trình đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, ngành hàng/chuỗi giá trị và vùng nông thôn, các chính sách công và định hướng các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.
  5. Tư vấn sinh kế và tư vấn giảm nghèo bền vững cho các đối tượng nghèo và nguy cơ tái nghèo cao của các tỉnh miền núi phía Bắc.
  6. Tư vấn phát triển nông nghiệp, nông thôn và chuyển giao các tiến bộ về thể chế, tổ chức và quản lý cho các tổ chức và cá nhân trong nông nghiệp và nông thôn.
  7. Thực hiện hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp, kinh tế xã hội nông thôn, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn theo quy định hiện hành.
  8. Tham gia đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo nghề và tư vấn các dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tổ chức thị trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao và các cơ quan, tổ chức khác đặt hàng. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

 Nguồn: casrad.com  BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE