Đăng nhập hệ thống


PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Phụ trách phòng: Ts. Trịnh Văn Tuấn

Email: tvntuan@gmail.com

Tổng số cán bộ: 05

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng: Tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm trong quản lý hoạt động khoa học, thông tin, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, tài sản, công tác tổ chức cán bộ, nhân sự và hành chính.

Nhiệm vụ:

- Quản lý các hoạt động khoa học, tổ chức thẩm định, phối hợp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tổng hợp báo cáo về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật. Thực hiện công tác thông tin, xuất bản, triển lãm và thư viện.

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên. 

- Thực hiện công tác hành chính - quản trị của cơ quan (Văn thư - lưu trữ; phô tô tài liệu; Xe ô tô; Y tế, phục vụ khác; điện, nước sinh hoạt, ...)

- Theo dõi và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa ; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng, nhà cửa và các tài sản khác của cơ quan.

- Giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý, điều hành các nguồn tài chính. Tổ chức thẩm định, xét duyệt tạm ứng, quyết toán tài chính theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng tài chính của đơn vị.

- Lập dự toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm.BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE