Đăng nhập hệ thống


Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt nam

Nhà xuất bản Nhà xuất bản Xây dựng và Nhà xuất bản Nông nghiệp
Số trang 306
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tóm tắt

Cuốn sách này giới thiệu kết quả nghiên cứu thuộc đề tài của Bộ Nông nghiệp và PTNT "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn" thực hiện trong giai đoạn 2017-2019

DownLoad
BÌNH LUẬN