Thông báo

Thông báo

Bộ NN kiểm tra tình hình hoạt động khoa học công nghệ

(Bài viết được xem 2879 Lần)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1324/ QĐ/BNN-KHCN  ngày 08  tháng  05  năm 2009)

Thực hiện Chỉ thị số 1140/CT-BNN-VP ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ NN sẽ tổ chức đợt kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động khoa học công nghệ của các tổ chức khoa học công nghệ. Mục đích của chuyến đánh giá này là: (1) Đánh giá thực trạng và phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ NN-PTNT về hoạt động khoa học công nghệ, đề xuất biện pháp đổi mới theo hướng quản lý dựa trên kết quả, gắn quản lý nội dung khoa học với quản lý tài chính, đẩy mạnh phân cấp, tăng tính độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức/cá nhân nhà khoa học. (2)  Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý với các tổ chức khoa học công nghệ,  kịp thời phát hiện các nhân tố mới và xử lý các vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng các nhiệm vụ KHCN và tạo điều kiện cho thực hiện NĐ 115/CP.

Công tác kiểm tra được thực hiện đối với tất cả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường được thực hiện từ 2006 đến 2009 ở tất cả các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, bao gồm nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở; các loại nhiệm vụ gồm có: đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn - xây dựng nhỏ, tiêu chuẩn- Quy chuẩn KT... được đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước và kinh phí có tính chất như ngân sách nhà nước (HTQT).

Các tổ chức khoa học công nghệ phải tự kiểm tra tình hình thực hiện tất cả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường được thực hiện tại đơn vị mình, báo cáo Bộ; có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các Đoàn kiểm tra phải làm việc khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, bảo đảm khách quan, trung thực và có các đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ thuộc Bộ.

Đoàn kiểm tra của Bộ sẽ làm việc với Viện cây lương thực và cây thực phẩm vào ngày 22 tháng 5 năm 2009

 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 35

   Hôm nay: 243474

   Tổng lượt truy cập: 1586208

  •